Činnost KČN

Menu  ►  Vše o KČN

Klastr českých nábytkářů (dále KČN) vznikl za výrazné podpory Svazu českých a moravských výrobních družstev a Asociace českých nábytkářů. Byl zapsán do obchodního rejstříku 12. července 2006 ve formě družstva. Nadpoloviční většina členů pochází z tradičních nábytkářských regionů Jihomoravského kraje, Vysočiny, Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje.  Hlavním cílem KČN je společná proexportní politika zaměřená na Rusko, Ukrajinu, Kanadu a německy mluvící země za podpory agentur CzechInvest a CzechTrade a podpora vývoje inovací výrobku a výzkumu u členských firem. 

KČN je jedním z největších klastrů v České republice v současné době má 35 členů, je dalším zájemcům o členství otevřený. KČN prostřednictvím spolupráce při exportní činnosti do Kanady, Ukrajiny, Ruska a Německa bude zvyšovat růst exportu svých firem a nábytkářského průmyslu České republiky. Členové klastru vystavují a budou vystavovat na nejdůležitějších světových veletrzích a výstavách. Dobré jméno českých nábytkářských firem bude vytvořeno kvalitním zpracováním marketingových studií, jejichž výsledky budou použity pro úspěšný vstup těchto firem na zahraniční trhy a zvyšování celkové konkurenceschopnosti. Prosazení  Klastru na domácím i zahraničním trhu bude umožněno intenzivním výzkumem a vývojem nových výrobních programů a technologií na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě, Ústavem nábytku, designu a bydlení, na kterém všichni členové klastru úspěšně participují.

Od počátku procesu utváření klastru bylo založit a rozvíjet silné, konkurenceschopné regionální seskupení nábytkářů v kraji Jihomoravském, Pardubickém/Královéhradeckém a v kraji Vysočina. Klastr prostřednictvím investic do inovací financovaných z nárůstu tržeb především z exportu bude zpětně přispívat k rozvoji regionu a bude mít pozitivní vliv na ekonomiku regionu, zaměstnanost, dovednosti zaměstnanců a rovněž bude přispívat ke snižování místní ekologické zátěže. 

Strategie klastru:  

Základní cíle klastru:

Protože KČN podporuje mnoho různých aktivit členských firem pro různé cílové skupiny, jsou aktivity rozděleny do pěti pracovních skupin zabývajících se ucelenou skupinou činností. Jsou vytvořeny tři pracovní skupiny zaměřené na export – PS Rusko a Ukrajina, PS Kanada a PS Německo. Výzkumu a vývoji je ponechána samostatná a jediná pracovní skupina, která zajišuje inovační procesy, výzkum a vývoj nových programů, testování a certifikaci apod. Další pracovní skupinou je PS Marketing a výstavnictví, která naplňuje aktivity marketingové povahy, vč. tvorby společného katalogu a vytvoření marketingové strategie. KČN aktivně spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Klastr českých nábytkářů je založen na inovacích ve výrobě, aby byl neustále konkurenceschopným uskupením firem jak na domácím, tak na zahraničních trzích. Klastr má strategicky propracovaný systém inovace výrobků a výrobních programů – je schopen inovovat a vyvíjet nové výrobky a výrobní programy podle požadavků trhu a módních trendů. Proces inovace je založen na předem definovaných vstupech, tj. marketingové studie, účast na domácích a mezinárodních veletrzích, katalog. 

Klastr českých nábytkářů - jako servisní organizace pro členy – je most mezi členy v oblasti procesu inovace myšlení, obchodních zvyklostí a inovace produktů a procesů.

Inovační proces v KČN je rozdělen do tří na sebe navzájem navazujících etap: 

1) Inovace myšlení členů KČN

Přechod od ryze konkurenčního myšlení managementu k politice vzájemné spolupráce a participace na společných projektech prostřednictvím KČN za účelem zvýšení konkurenceschopnosti členů KČN. 

2) Inovace procesu obchodních zvyklostí členů KČN (zvýšení konkurenceschopnosti)

KČN jako katalyzátor procesů podnítí nastartování procesu přechodu z regionálního a roztříštěného obchodu jednotlivých členů bez vzájemné kooperace a společných aktivit v oblasti inovací na obchodování (prodej produktů a služeb) na globálním nábytkářském trhu založeného na vzájemné kooperaci a společných aktivitách v oblasti inovací a marketingu členů KČN při využití moderních marketingových nástrojů jako například společný e-shop a webové stránky. Mapování procesu inovace obchodních zvyklostí členů KČN a zvýšení jejich konkurenceschopnosti bude doloženo marketingovými studiemi trhu v Kanadě a Ukrajině a studií možnosti zvýšení konkurenceschopnosti na globálním trhu.

3) Inovace produktů a procesů členů KČN

Na základě výstupů z předchozích dvou etap inovačního procesu v KČN budou ve spolupráci s MZLU vybrány a přezkoušeny v akreditované zkušebně MZLU vhodné produkty pro prodej v globálním trhu s možností udělení certifikátu Značky české kvality. Na základě spolupráce mezi KČN, jednotlivými členy, AČN a MZLU budou nastartovány procesy směřující k inovacím stávajících produktů a technologií členů KČN za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Pro zajištění vstupů do inovací je nezbytné realizovat následující aktivity:  

Výstavy:  

Katalog:  

E-shop: 

Stojí na velmi podobných principech jako katalog. Je to poslední článek v řetězci strategie inovací výrobků a technologií. E-shop poskytne už konkrétní data o nakupovaných výrobcích. E-shop bude posledním indikátorem vhodnosti zvolené inovace výrobku. Budeme vědět, kdo a proč si ho kupuje, na základě čeho a jak jsme tuto cílovou skupinu oslovili. 

Výše uvedené potřebujeme vědět, abychom mohli inovovat – musíme znát, co si trh žádá, konkurenční nabídky a musíme mít zpětnou vazbu na naše dosavadní výrobky, které stojí za to inovovat a které raději už dále nevyrábět. Jedině tak budeme konkurenční. Ve spolupráci s MZLU a akreditovanou zkušebnou jsme schopni výrobky pro firmy inovovat vč. jejich výrobních technologií.

Všechny tyto tři kroky tvoří ucelenou strategii programu inovace Klastru českých nábytkářů – jeden bez druhého nedají komplexní pohled na směry inovace výrobků, výrobkových řad a technologických postupů. 

Aktivity KČN v oblasti výzkumu a vývoje jsou soustředěny do Zkušebny a laboratoře KČN na Mendlově zemědělské a lesnické universitě v Brně. Výzkum a vývoj tak plynule navazuje na shora popsaný inovační proces v našem Klastru. Jedním z důležitých partnerů v oblasti výzkumu a vývoje je pro náš Klastr mimo MZLU také Asociace českých nábytkářů, která prostřednictvím svých členů a UEA bude do budoucna schopna dodávat další nové podněty pro směr pokračování výzkumu a vývoje u členů našeho Klastru ve spolupráci s MZLU.

Zkušebna a laboratoř při MZLU poskytne zázemí pro výzkum a vývoj:

Spoluprací ve zkušebně a laboratoři budou zároveň podníceny aktivity malých a středních podniků – členů KČN.