Liên hệ

Cụm đồ gỗ Séc, hợp tác xã

Antonín Škrabal (Czech, English)
Cán bộ quốc tế hóa Đông Nam Á
E-mail: skrabal@drevojas.cz

Monika Perďochová (Czech, English)
Giám đốc quốc tế hóa
E-mail: perdochova@furniturecluster.cz