O nás

Klastr českých nábytkářů, největší klastr se zaměřením na nábytkářský, dřevozpracující průmysl, interiérovou tvorbu a leader klastrových iniciativ v České republice, je otevřenou organizací, do které může vstoupit každý český nábytkář ztotožňující se s cíli a vizí KČN. Klastr podporuje podnikání svých členů. Pro své aktivity a uskutečňování cílů využívá KČN peníze ze soukromých zdrojů členů KČN, ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu.

Vize KČN:

Členové KČN jsou VIP české nábytkářské firmy mezinárodně konkurenceschopné a úspěšně etablované na zahraničních trzích, aktivně se podílejí na vytváření nových trendů v oblasti nábytkářského průmyslu a bydlení. Prosazení členů KČN v této oblasti je zajišťováno intenzivním využitím výsledků kolektivního výzkumu a vývoje nových výrobních programů a technologií, na němž všichni členové klastru úspěšně participují. KČN má k dispozici špičkově vybavená technologická centra doplňována o nejmodernější technologická zařízení. Členové klastru prostřednictvím klastrové strategie internacionalizace zvyšují růst tržeb a exportu svých firem a jsou zapojeni do významných mezinárodních sítí v oblasti nábytkářství.

Globální cíl KČN:

Podpora mezinárodní konkurenceschopnosti a ekonomického růstu členských firem klastru prostřednictvím důrazu na rozvoj výzkumu, vývoje a inovací, trvalého zkvalitňování vazeb mezi výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou v oblasti nábytkářského průmyslu a posílení internacionalizace klastru.

 

Specifické cíle KČN:

 

Přínosy členství:

 

Výhody členství:

Výhody pro podnikatelské subjekty

Klastr umožňuje zapojeným podnikům zlepšovat konkurenceschopnost a dosahovat tak vyšší výkonnosti, a to především zvyšováním produktivity prostřednictvím lepšího přístupu ke specializovaným dodavatelům, technologiím a informacím, vyšším inovačním potenciálem spolupracujících firem, který je zapříčiněn přeléváním znalostí uvnitř klastru, generováním nových myšlenek a vyšším tlakem na inovace a rozrůstáním klastru.

Člen klastru má usnadněnu cestu k zvyšování produktivity tím, že uvnitř klastru získává:

 

Výhody pro vzdělávací a výzkumné instituce

Univerzity a výzkumné instituce vytvářejí podněty pro inovace a klastr umožňuje přenos nových poznatků a znalostí do podniků. Úzká spolupráce univerzit s podniky v klastru přináší lepší znalost potřeb průmyslu a nabízí univerzitám příležitost reagovat na požadavky podnikatelů a přizpůsobit studijní obory a plány tak, aby byli absolventi lépe připraveni pro praxi. Dalším přínosem je lepší zaměření aktivit výzkumu a vývoje, včetně nových příležitostí pro aplikovaný výzkum. Společné výzkumné projekty mohou pro výzkumné instituce a univerzity představovat nový zdroj finančních prostředků a umožnit tak rozvoj a zlepšení infrastruktury.

 

Pracovní skupiny

 

Úspěchy a ocenění