Služby

Fundraising a projektové poradenství

Klastr pro své členy monitoruje dotační možnosti, přičemž se specializuje zejména na dotace z evropských operačních programů. Tyto služby poskytuje jak zapojením členů do svých vlastních projektů, tak i formou poradenství, podpory a administrace projektů nebo částí projektů, jejichž nositeli jsou členové klastru.

Členové klastru mohou těžit z koncentrace informací, osobností, příležitostí a kontaktů, které jsou neoddělitelnou součástí klastru.

Nabízíme:

 

Informace

Klastr slouží svým členům jako informační základna. Členové klastru získávají informace rychleji, snadněji a často bezplatně od řídící jednotky a od členů navzájem, které by nikdy nedostali, pokud by působili izolovaně. Výměna informací probíhá oboustranně, to znamená, že i členové poskytují informace řídícím jednotkám. Sdílení a poskytování informací patří mezi základní poslání klastru.

Poskytuje informace z oblasti práva, ekonomiky, činnosti oborových subjektů, kterých je KČN členem, akcí pro nábytkářský průmysl, identifikaci tržních příležitosti, nových trhů:

 

Infrastruktura

V rámci svých projektů buduje KČN sdílenou infrastrukturu a pomáhá tak svým členům minimalizovat náklady na VaVaI.

KČN zlepšuje přístup firem k přístrojovému zařízení a vybavení potřebnému pro výzkumné a vývojové činnosti.

 

Internacionalizace

 

KNOW-HOW

KČN v průběhu své existence shromáždil klíčové know-how, které poskytuje své členské základně. Jedná se například o výzkumné zprávy, metodiky, rešerše či market intelligence.  Také nabízí komerční využití výstupu z VaV ve formě licencí.

 

Komunikace

Klastr je prostor, který napomáhá při odstraňování komunikačních bariér. Problémem je to, že řada podniků dosud trpí přehnanou uzavřeností. V klastru je důležitá komunikační otevřenost, protože je známkou partnerské rovnocennosti a také obohacuje nejen samotného člena, ale i členy navzájem. Díky otevřené komunikaci vznikají kontakty a přístup k většímu rozsahu příležitostí. Strategii klastru formuje vzájemné sdělování společných zájmů, potřeb a problémů a umožňuje hledat způsoby jejich řešení.

KČN také poskytuje možnost setkání formou B2B, matchmakingů a networkingu.

 

Marketing a propagace

Propagace Klastru a jejich členů je nedílnou součástí aktivit klastru se snahou dosáhnout rozvoje nejen samotných členů, ale i celého odvětví. Příkladem aktivit je tvorba prezentačních materiálů, účast na akcích, veletrzích a výstavách a další propagační aktivity klastru a jeho členů. Prostřednictvím webových stránek zajišťujeme naším členům základní aktivní formou PR.

Zajišťujeme organizaci akcí, jako jsou například obchodní mise, dny otevřených dveří, exkurze, společné výstavy a akce určené pro propagaci a navazování partnerských vztahů, matchemaking. B2B…

 

Sdílení služeb třetích subjektů

 

Spolupráce

Spolupráce je jednou ze základních funkcí klastru a jeho řídící organizace má k této činnosti patřičné informační, metodologické a analytické nástroje. Klastr vytváří zájmové skupiny a může iniciovat kooperační projekty s cílem dosažení synergických a nákladově úsporných efektů. V rámci klastru musí být spolupráce kombinovaná se zachováním konkurence a rivality.

 

Výzkum, vývoj a inovace

Klastr propojuje své členy s akademickou a vědecko-výzkumnou sférou, zprostředkovává přístup podniku do inovačních systémů a iniciuje vědecko-výzkumné a inovační aktivity. Zapojuje se, nebo je sám nositelem, projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků. Rovněž v rámci svých aktivit napomáhá komercializaci výsledků vědy a výzkumu, transferu technologií a jejich aplikaci do průmyslové sféry.

V rámci VaV projektů ostatních subjektů klastr poskytuje konzultační služby v rámci své oborové specializace.

 

Vzdělávání

Klastr realizuje semináře, workshopy, odborné konference a kulaté stoly, B2B setkání v oblasti nábytkářství s cílem podpory, rozvoje a sdílení zkušeností dané problematiky a osvětové činnosti. Dále klastr organizuje pro své členy vzdělávání zaměstnanců v souladu s potřebami členských firem, primárně v oblastech IT, ekonomických a právních, jazykových a manažerských dovednostech.